Εταιρεία ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΕ
Αντικείμενο Εργασιών Συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-29
Πιστοποιητικό 0229/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί