Εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ. Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-04-11
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-04-10
Πιστοποιητικό 0214/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί