Εταιρεία Ε Μ ΒΛΑΧΑΚΗ Ο Ε
Αντικείμενο Εργασιών Μεταφορά προσωπικού, υλικών και εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών: • Εργολάβου καθαριότητας • Συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων • Μεταφόρτωσης & μεταφοράς απορριμμάτων • Λειτουργίας & διαχείρισης σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) • Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συντήρησης πρασίνου, χορτοκοπής, κλαδοκοπής • Εκμίσθωσης απορριμματοφόρων οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας, εμπορίας κάδων απορριμμάτων • Πλύσης & οδοσάρωσης με μηχανικά μέσα, πλύσης & απολύμανσης κάδων απορριμμάτων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-04-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-04-01
Πιστοποιητικό 0041/ΟΑ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί