Εταιρεία GEOCYCLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών - Συλλογή, Μεταφορά, Διαλογή, Διαχείριση και Διάθεση Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων. - Προσωρινή Αποθήκευση, Διαλογή και Μηχανική Επεξεργασία Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-01-20
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-07-24
Ημ/νία Λήξης 2026-01-19
Πιστοποιητικό 0288/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί