Εγκαταστάσεις (ISO 41001:2018)

Το διεθνές πρότυπο ISO 41001:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management) όταν ένας οργανισμός:

  • πρέπει να επιδείξει αποτελεσματική και αποδοτική παράδοση υπηρεσιών facility που υποστηρίζει τους στόχους του αιτούντος οργανισμού
  • στοχεύει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών και στις ισχύουσες απαιτήσεις
  • στοχεύει να είναι βιώσιμος σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο είναι μη τομεακές και ισχύουν για όλους τους οργανισμούς ή τμήματα αυτών, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς, και ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση τους ή τη γεωγραφική τοποθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση