Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

H BQV αναλαμβάνει τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.