Οδική Ασφάλεια (ISO 39001:2012)

Το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ώστε να επιτρέπει σε έναν οργανισμό που αλληλεπιδρά με το Σύστημα Οδικής Κυκλοφορίας να μειώνει τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα που μπορεί να επηρεάσει.
Οι απαιτήσεις του προτύπου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια, την ανάπτυξη στόχων και σχεδίων δράσης Οδικής Ασφάλειας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις νομικές και άλλες απαιτήσεις στις οποίες εγγράφεται ο οργανισμός και πληροφορίες σχετικά με στοιχεία και κριτήρια που σχετίζονται με το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας που ο οργανισμός αναγνωρίζει ως εκείνους που μπορεί να ελέγξει και να επηρεάσει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση