Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου

Η BQV ως διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης κατά ISO 17021-1 σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Κωδικός ΕΑ:28) και διαθέτοντας στελέχη με πολυετή εμπλοκή και εμπειρία στην επίβλεψη τεχνικών έργων, αναλαμβάνει υπηρεσίες Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.).

Παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες επίβλεψης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) με επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, στοχεύει στην άρτια και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα συμβατικά τεύχη, το χρονοδιάγραμμα και τα ισχύοντα πρότυπα, κανονισμούς και προδιαγραφές.

Παράλληλα υλοποιεί Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών και αξιολογεί εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιμές.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε:

  • Τεχνικές Υπηρεσίες Δημόσιων Οργανισμών
  • Τεχνικές Εταιρείες που αναλαμβάνουν δημόσια ή ιδιωτικά έργα
  • Μελετητικές Εταιρείας
  • Εταιρίες διαχείρισης Τεχνικών Έργων