Συγκολλήσεις (ISO 3834-)

Η σειρά των διεθνών προτύπων ISO 3834- (μέρος 1 έως μέρος 5), καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας των Συγκολλήσεων.

Ειδικότερα το πρότυπο ISO 3834-1 παρέχει κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου επιπέδου ποιοτικών απαιτήσεων για συγκόλληση με τήξη μεταλλικών υλικών, μεταξύ των τριών επιπέδων που καθορίζονται στα ISO 3834-2, ISO 3834-3 και ISO 3834-4.

Το ISO 3834 δεν είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν οργανισμό ως εργαλείο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ISO 9001, όσον αφορά τις ειδικές διεργασίες συγκολλήσεων, αλλά και για να αποδεικνύει σε πελάτες/ ελεγκτικούς οργανισμούς την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων ποιότητας που διέπουν τις συγκολλητές κατασκευές

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση