Γενικός Κανονισμός GDPR

Η BQV αναλαμβάνει επιθεωρήσεις συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 – GDPR

Ο ΓΚΠΔ καθορίζει λεπτομερώς τις απαιτήσεις για τη συλλογή, την αποθήκευση και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι απαιτήσεις ισχύουν για ευρωπαϊκούς οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ατόμων στην ΕΕ, αλλά και για οργανισμούς εκτός της ΕΕ οι οποίοι στοχεύουν άτομα που ζουν στην ΕΕ.

Ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται εάν:

  • η επιχείρησή σας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και εδρεύει στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η πραγματική επεξεργασία των δεδομένων
  • η επιχείρησή σας εδρεύει εκτός της ΕΕ αλλά επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε άτομα εντός της ΕΕ, ή παρακολουθεί τη συμπεριφορά ατόμων εντός της ΕΕ

Επιχειρήσεις που δεν εδρεύουν στην ΕΕ αλλά επεξεργάζονται δεδομένα πολιτών της ΕΕ οφείλουν να διορίζουν εκπρόσωπο στην ΕΕ.

Η BQV μέσω εξιδεικευμένου προσωπικού διασφαλίζει σε υψηλό βαθμό την συμμόρφωση του οργανισμού με τον κανονισμό.

*Η υπηρεσία μπορεί να συνδυαστεί με Πιστοποίηση του Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001