Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ISO 45001:2018)

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και παρέχει οδηγίες για τη χρήση του, ώστε οι οργανισμοί να παρέχουν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας, αποτρέποντας τραυματισμούς και επιβάρυνσή στην υγεία που σχετίζεται με την εργασία, καθώς και προληπτικά βελτιώνοντας την επίδοση της ΥκΑΕ.
Το ISO 45001: 2018 εφαρμόζεται για οποιονδήποτε οργανισμό που επιθυμεί να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα σύστημα διαχείρισης ΥκΑΕ, ώστε να βελτιώσει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, να εξαλείψει τους κινδύνους και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους ΥκΑΕ (συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων του συστήματος), να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ΥκΑΕ και να αντιμετωπίσει τη διαχείριση μη συμμορφώσεων του συστήματος για την ΥκΑΕ που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του.
Το πρότυπο βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισης ΥκΑΕ.
Σύμφωνα με την πολιτική ΥκΑΕ του οργανισμού, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος διαχείρισης ΥκΑΕ περιλαμβάνουν:

  • διαρκής βελτίωση της επίδοσης της ΥκΑΕ
  • εκπλήρωση των νομικών και άλλων απαιτήσεων
  • επίτευξη των στόχων της ΥκΑΕ

Το ISO 45001: 2018 εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τις δραστηριότητές του. Ισχύει για τους κινδύνους ΥκΑΕ που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός καθώς και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Το πρότυπο δεν συμπεριλαμβάνει θέματα όπως η ασφάλεια των προϊόντων, οι ζημιές σε ακίνητα ή οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρά μόνο τους κινδύνους για τους εργαζόμενους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση