Ασφάλεια Τροφίμων (ISO 22000:2018)

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, ώστε να επιτρέψει σε έναν οργανισμό που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην τροφική αλυσίδα:

  • να σχεδιάσει, εφαρμόσει, λειτουργήσει, συντηρήσει και ενημερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης ώστε να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που είναι ασφαλή, σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση τους
  • να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων
  • να αποτιμά και να αξιολογεί τις αμοιβαία συμφωνημένες με τους πελάτες απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων και να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με αυτές
  • την αποτελεσματική επικοινωνία θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων στα ενδιαφερόμενα μέρη της τροφικής αλυσίδας
  • να διασφαλίζει ότι ο οργανισμός συμμορφώνεται με τη δηλωμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων
  • να αποδείξει τη συμμόρφωση στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη
  • να πιστοποιηθεί

Όλες οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και εφαρμόζονται σε όλους τους οργανισμούς της τροφικής αλυσίδας, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα τους.
Οργανισμοί που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα περιλαμβάνουν, όχι περιοριστικά, παραγωγούς τροφίμων, παραγωγούς ζωοτροφών, θεριστές άγριων φυτών και ζώων, αγρότες, παραγωγούς συστατικών, λιανοπωλητές αλλά και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες τροφίμων, υπηρεσίες τροφοδοσίας, καθαρισμό και υπηρεσίες υγιεινής, υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής, προμηθευτές εξοπλισμού, καθαρισμού και απολύμανσης, υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση