Περιβάλλον (ISO 14001:2015)

Το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να ενισχύσει την περιβαλλοντική του επίδοση.
Το ISO 14001: 2015 προορίζεται για χρήση από έναν οργανισμό που επιδιώκει να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές του ευθύνες με συστηματικό τρόπο ώστε να συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας.
Το πρότυπο βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο παρέχει αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνουν:

  • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης
  • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων

Το ISO 14001: 2015 εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τη φύση και εφαρμόζεται για τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών που ο οργανισμός καθορίζει ότι μπορεί είτε να ελέγξει είτε να επηρεάσει λαμβάνοντας υπόψη μια προοπτική κύκλου ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση