Η Πολιτική μας

Η BQV είναι οργανισμός τρίτου μέρους στην διενέργεια Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης.

Στόχος της BQV είναι, μέσω της παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης, να προσδίδει εμπιστοσύνη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Προκειμένου να εμπνεύσει αυτή την εμπιστοσύνη εφαρμόζει τις αρχές της αμεροληψίας, της τεχνικής επάρκειας, της ανάληψης ευθυνών, της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της άμεσης ανταπόκρισης σε παράπονα.

Αρχή για την προσέγγιση της εκάστοτε υπηρεσίας είναι η εφαρμογή μεθοδολογίας αξιολόγησης της διακινδύνευσης.

Παράλληλα η BQV έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Η Πολιτική και η δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης είναι η βάση για τη λειτουργία του ΣΔΠ και τη βελτίωση του.

ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

Η BQV έχει κατανοήσει την σημαντικότητας της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και της ακεραιότητας στη διαδικασία πιστοποίησης, διαχειρίζεται συγκρούσεις συμφερόντων και εγγυάται την αντικειμενικότητα κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων πιστοποίησης.

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις αρχές της αμεροληψίας, η BQV αποδέχεται τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους – χωρίς διακρίσεις – ικανοποιώντας πάντοτε τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των κανονιστικών διατάξεων και των κάτωθι διεθνών προτύπων:
  • ISO/IEC 17020: Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection
  • ISO/IEC 17021-1: Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 1: Requirements
  • ISO/IEC 17065: Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services
 • Είναι υπεύθυνη για την αμεροληψία των δραστηριοτήτων Πιστοποίησης και αποτρέπει οποιεσδήποτε εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις, ώστε να μην παραβιάζεται η αμεροληψία.
 • Εντοπίζει και διαχειρίζεται τις απειλές κατά της αμεροληψίας
 • Διασφαλίζει την διεργασία πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης αποφάσεων πιστοποίησης, την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών για την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας και της πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στις υπηρεσίες πιστοποίησης.

Η Ανώτατη Διοίκηση μέσω του Γενικού Διευθυντή, αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις για την εξασφάλιση αμεροληψίας κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ανώτατη διοίκηση της BQV έχει θέσει σκοπούς και καθήκοντα που αποσκοπούν στο να είναι ένας οικονομικά αποδοτικός, αποτελεσματικός και ανταγωνιστικός φορέας πιστοποίησης.
Ο κύριος στόχος ποιότητας είναι:
Η επίτευξη της ικανοποίησης και της πιστότητας των πελατών (αιτούντων πιστοποίηση), παραμένοντας ένας αμερόληπτος και αξιόπιστος συνεργάτης.

Προσβλέπουμε σε αυτή την ισορροπία μέσω της ικανοποίησης των παρακάτω:

 • Εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η BQV που στηρίζεται στις αρχές και στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων:
  • ISO/IEC 17020: Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection
  • ISO/IEC 17021-1: Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 1: Requirements
  • ISO/IEC 17065: Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services

,αποδεικνύοντας ότι το έργο της BQV βασίζεται στην διεργασιακή προσέγγιση, για την επίτευξη της ικανοποίησης και της συμφωνίας όλων των μερών που ενδιαφέρονται για την αξία και την αναγνώριση της Πιστοποίησης.

 • Εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση πιθανών απειλών κατά της αμεροληψίας, της εμπιστοσύνης και της αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδει η BQV. Κατά την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, πρόθεσή του Φορέα Πιστοποίησης είναι η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Σχεδιασμός του προϋπολογισμού, ώστε να επιτρέπει τον έλεγχο και την διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας της BQV
 • Προώθηση της συνεχούς ανάπτυξης του προσωπικού και αυστηρή διαχείριση της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Όλο το προσωπικό της BQV είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή όλων των κανόνων και απαιτήσεων για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης και αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις:

 • Πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια διαπίστευσης και τις απαιτήσεις για τους διαπιστευμένους οργανισμούς
 • Προσωπική εξοικείωση με το Εγχειρίδιο Ποιότητας και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων τους από την καθιερωμένη πολιτική ποιότητας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η BQV αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στις υπηρεσίες πιστοποίησης αποδέχεται τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Διαχειρίζεται την πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης εντοπίζοντας πηγών δυνητικής προκατάληψης και αποτρέποντας την πιθανότητα απειλών διακρίσεων από ιδία συμφέροντά, την προκαταλήψεις και αντιπαλότητες.
 • Εφαρμόζει μέτρα προστασίας κατά της εμφάνισης απειλών διακρίσεων, εξοικειώνοντας το προσωπικό της με την παρούσα Πολιτική, βελτιώνοντας συνεχώς τα προσόντα του, ανταμείβοντάς το για την εξαιρετική εργασία, δημιουργώντας άνετες συνθήκες εργασίας, καθιερώνοντας αξιοπρεπούς μισθούς κ.α.
 • Παρακολουθεί συνεχώς τις λειτουργίες πιστοποίησης
 • Δεν επιτρέπει την ύπαρξη παράνομων οικονομικών συνδιαλλαγών ή άλλων συνθηκών
 • Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της σε όλους τους αιτούντες των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο διαπίστευσης της.
 • Δεν δημιουργεί εμπόδια στην πρόσβαση των αιτούντων στις υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης

Όλοι στην BQV δεσμευόμαστε για την ολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού μας, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρούσα Πολιτική είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από όλο το προσωπικό της BQV.

O Γενικός Διευθυντής
Ι. Καραγιάννης

Αθήνα, 01 Αυγούστου 2020