Επιχειρησιακή Συνέχεια (ISO 22301:2019)

Το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης για προστασία, μείωση της πιθανότητας εμφάνισης, προετοιμασίας, ανταπόκρισης και ανάκαμψης από διαταραχές όταν προκύψουν.

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό το πρότυπο είναι γενικές και προορίζονται να εφαρμόζονται για όλους τους οργανισμούς ή μέρος αυτών, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση του οργανισμού.

Το πρότυπο ισχύει για όλους τους τύπους και μεγέθη οργανισμών που:

  • εφαρμόζουν, συντηρούν και βελτιώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • επιδιώκουν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τη δηλωμένη πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας
  • πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε μία αποδεκτή προκαθορισμένη χωρητικότητα κατά τη διάρκεια μιας διακοπής
  • επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης.

Το πρότυπο επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός οργανισμού να ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες και υποχρεώσεις επιχειρησιακής συνέχειας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση