Ποιότητα (ISO 9001:2015)

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, όταν ένας οργανισμός:
α) έχει ανάγκη να επιδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών καθώς και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
β) στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών βελτίωσης του συστήματος και της διασφάλισης της συμμόρφωσης προς τον πελάτη και των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
Όλες οι απαιτήσεις του ISO 9001: 2015 είναι γενικές και εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέγεθός του, ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση