Κατά της Δωροδοκίας (ISO 37001:2016)

Το διεθνές πρότυπο ISO 37001:2016 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση, την ανασκόπηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.
Το σύστημα μπορεί να είναι αυτόνομο ή να ενσωματωθεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.
Το πρότυπο αντιμετωπίζει τα ακόλουθα σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού:

  • Δωροδοκία στον δημόσιο, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα
  • Δωροδοκία από τον οργανισμό
  • Δωροδοκία από το προσωπικό του οργανισμού που ενεργεί για λογαριασμό του οργανισμού ή προς όφελός του
  • Δωροδοκία από επιχειρηματικούς συνεργάτες του οργανισμού που ενεργούν για λογαριασμό του οργανισμού ή προς όφελός του
  • Δωροδοκία προς τον οργανισμό
  • Δωροδοκία προς το προσωπικό του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού
  • Δωροδοκία προς τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού
  • Άμεση και έμμεση δωροδοκία (π.χ. δωροδοκία που προσφέρεται ή γίνεται αποδεκτή μέσω ή από τρίτο μέρος).

Το πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για ένα Σύστημα Διαχείρισης που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τον οργανισμό να αποτρέπει, να εντοπίζει και να ανταποκρίνεται στη δωροδοκία και να συμμορφώνεται με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και τις εθελοντικές δεσμεύσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητές του.

Το ISO 37001 δεν αφορά συγκεκριμένα τις απάτες, τα καρτέλ και άλλα αδικήματα κατά της εμπιστοσύνης (anti-trust)/ του ανταγωνισμού, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με διεφθαρμένες πρακτικές, παρόλο που ένας οργανισμός μπορεί να επιλέξει να επεκτείνει το πεδίο του συστήματος διαχείρισης ώστε να συμπεριλάβει τέτοιες δραστηριότητες.

Οι απαιτήσεις προτύπου είναι γενικές και είναι εφαρμόσιμες για όλους τους οργανισμούς (ή τμήματα ενός οργανισμού), ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση της δραστηριότητας, και είτε στον δημόσιο, ιδιωτικό ή μη κερδοσκοπικό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση