Ασφάλεια Πληροφοριών (ISO 27001:2013)

Το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη θέσπιση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών εντός του πλαισίου του οργανισμού.
Περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του οργανισμού.
Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος ή τη φύση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση