Πρόγραμμα Συνεργατών

Η BQV συνεργάζεται με επιχειρηματικούς εταίρους σε διάφορες χώρες του κόσμου εγκαθιστώντας ένα δίκτυο συνεργασίας τοπικών γραφείων και εκπροσώπων με εγκεκριμένους επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων για την παροχή των υπηρεσιών ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.

Οι Συνεργάτες της BQV έχουν υιοθετήσει τις επιχειρηματικές μας αρχές και αξίες. Η BQV  ακολουθεί μια στρατηγική ανάπτυξη μέσω ενός ένα δικτύου συνεργασίας εγκεκριμένων επιθεωρητών και επαγγελματιών πιστοποίησης, ικανών να εξυπηρετούν την τοπική αγορά τους σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες και διαδικασίες της διαπιστευμένης πιστοποίησης.

Οι Συνεργάτες της BQV στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος Συνεργασίας είναι σε θέση να εκτελούν συγκεκριμένες δραστηριότητες ελέγχων και επιθεωρήσεων και να παραδίδουν στους πελάτες τους διεθνώς αναγνωρίσιμα διαπιστευμένα πιστοποιητικά τα οποία θα εκδίδονται από την BQV. Με τον τρόπο αυτό οι συνεργάτες μας είναι σε θέση να διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους ευκαιρίες στην αγορά προσθέτοντας βιώσιμη αξία στην επιχείρησή τους.

Οι Συνεργάτες της BQV απολαμβάνουν μια ευέλικτη επιχειρηματική προσέγγιση με γρήγορη ανταπόκριση και τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε όλες τις ανάγκες και τα προβλήματα των πελατών τους, πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Οι Συνεργάτες της BQV είναι υπερήφανοι ως μέλη ενός διεθνούς δικτύου πιστοποίησης απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη ενός διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης.

Αίτηση Συνεργασίας

Οι Αιτήσεις Συνεργασίας  εξετάζονται και αξιολογούνται με βάση τεχνικά, εμπορικά, οικονομικά και δεοντολογικά κριτήρια, τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Γεωγραφική περιοχή και θέση
  • Επιχειρηματική εμπειρία και τρέχουσες δραστηριότητες
  • Τρέχουσα οικονομική κατάσταση
  • Πιθανή σύγκρουση συμφερόντων
  • Σχέδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης
  • Ειδικευμένοι υπάλληλοι
  • Κοινωνικές δραστηριότητες και φήμη της αγοράς

Η BQV, προκειμένου να αυξήσει την εμπιστοσύνη της στην αγορά και να οικοδομήσει εμπιστοσύνη σε όλο τον κόσμο, σχετικά με τις υπηρεσίες της, διατηρεί το δικαίωμα, να μην εγκρίνει οποιαδήποτε Αίτηση Συνεργασίας, εάν δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις.

Έχετε απορίες;

Τεχνικά Γραφεία, Γραφεία Συμβούλων Επιχειρήσεων, Ελεύθεροι Επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα είτε συμβούλων είτε εγκεκριμένων επιθεωρητών σε συστήματα διαχείρισης διεθνών προτύπων ή πρωτοκόλλων που εν δυνάμει είναι σε θέση να εκτελούν συγκεκριμένες δραστηριότητες ελέγχων και επιθεωρήσεων και να παραδίδουν στους πελάτες τους διεθνώς αναγνωρίσιμα διαπιστευμένα πιστοποιητικά τα οποία θα εκδίδονται από την BQV. Με τον τρόπο αυτό οι συνεργάτες μας θα είναι σε θέση να διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους ευκαιρίες στην αγορά προσθέτοντας βιώσιμη αξία στην επιχείρησή τους.

Διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ(*) Υπηρεσίες Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης ( Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, Ασφάλεια Τροφίμων, Ενέργειας κλπ.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015 και Πιστοποίησης Προϊόντων (Δομικών, Μηχανών κλπ.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012

(*)Το ΕΣΥΔ έχει υπογράψει την Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (ΕΑ) για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό.

Οι Συνεργάτες της BQV θα απολαμβάνουν μια ευέλικτη επιχειρηματική προσέγγιση με γρήγορη ανταπόκριση και τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε όλες τις ανάγκες και τα προβλήματα των πελατών τους, πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Κονίτσης 5, Τ.Κ. 151 25,
Μαρούσι, Αττική