Ενέργεια (ISO 50001:2018)

Το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να επιτρέψει σε έναν οργανισμό να ακολουθήσει μια συστηματική προσέγγιση για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και του Συστήματος Διαχείρισης.

Το πρότυπο:

  • εφαρμόζεται για οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τη γεωγραφική θέση, την οργανωτική κουλτούρα ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει
  • ισχύει για δραστηριότητες που επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση και που διαχειρίζονται και ελέγχονται από τον οργανισμό
  • εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ποσότητα, τη χρήση ή τους τύπους της ενέργειας που καταναλώνεται
  • απαιτεί επίδειξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, αλλά δεν καθορίζει τα επίπεδα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να επιτευχθούν
  • μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα, ή να ευθυγραμμιστεί ή να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα διαχείρισης (π.χ. Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή Περιβάλλοντος κατά ISO 14001:2015)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε την αίτηση