Επαλήθευση Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD)

H Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) αναφέρει με διαφάνεια αντικειμενικά, συγκρίσιμα και επαληθευμένα από ανεξάρτητο τρίτο μέρος δεδομένα σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις προϊόντων και υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής. Η βάση για το EPD είναι η αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA). Το LCA επιτρέπει την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του προϊόντος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Συνήθως λαμβάνει υπόψη την πλήρη αξιακή αλυσίδα, από την εξόρυξη α υλών έως το τελικό προϊόν, το στάδιο χρήσης και το τέλος ζωής του.

Η BQV ως διαπιστευμένος οργανισμός από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO 17065 και καταχωρημένος επαληθευτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του οργανισμού EPD International AB, αναλαμβάνει την επαλήθευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPD’s).