Εταιρεία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Μεταφορά προσωπικού, υλικών και εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών: Σχεδιασμός, κατασκευή́, συναρμολόγηση, εμπόριο, εγκατάσταση, επισκευή́, συντήρησή, λειτουργία και τεχνική́ υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ηλεκτροκινητήρων, μετασχηματιστών διανομής, ηλεκτρικών πινάκων μέσης, χαμηλής τάσης και υποσταθμών, συστημάτων αυτοματισμού και τηλε-ελέγχου, φυγοκεντρικών αντλιών νερού́, πιεστικών συγκροτημάτων ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, υποβρύχιων αντλιών και κινητήρων, πετρελαιοκινητήρων, αντλιών λυμάτων -ακαθάρτων, αντλιοστασίων ύδρευσης, άρδευσης, λυμάτων υγρού́ θαλάμου και εν κενό́, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). Υπηρεσίες καταγραφής ενδείξεων μετρητών φυσικού́ αερίου, ηλεκτρικού́ ρεύματος και νερού́. Μέθοδοι βελτιστοποίησης Ε.Ε.Λ. με γεωπολυμερή, ηλεκτρόλυση, μικροοργανισμούς
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-01-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-01-11
Πιστοποιητικό 0029/ΟΑ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί