Εταιρεία Τ &Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ.  ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  ΕΜΠΟΡΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ LED), ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SMART CITY.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-10
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-11-14
Ημ/νία Λήξης 2024-03-09
Πιστοποιητικό 0019/ΥΑΕ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί