Εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος, ασφαλτικού σκυροδέματος (θερμού και ψυχρού), ασφαλτικών γαλακτωμάτων και αδρανών προϊόντων λατομείου. Ανάληψη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιίας, υδραυλικών, οικοδομικών, Η/Μ βιομηχανικών – ενεργειακών, λιμενικών). Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-23
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-22
Πιστοποιητικό 0335/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί