Εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-09-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-10
Πιστοποιητικό 0110-1/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί