Εταιρεία MECCANICA FACILITIES MON. A.E.
Αντικείμενο Εργασιών Εκτέλεση εργασιών σε οδόστρωμα, διακίνηση υλικών, εξοπλισμού και προσώπων για τις ακόλουθες δραστηριότητες: Μελέτη / κατασκευή και διαχείριση έργων, Γενικό εμπόριο, Εμπόριο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά & ταφή) μη επικίνδυνων αποβλήτων και απορριμμάτων, Υπηρεσίες ανάγνωσης, μέτρησης και συντήρησης μετρητών ΟΚΩ, Υπηρεσίες διακίνησης και φορτοεκφόρτωσης, διαχείριση και λειτουργία αποθηκών, υποστηρικτικές εργασίες (υπηρεσίες διακίνησης φορτίων, διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού) σε λιμενικές εγκαταστάσεις, Υπηρεσίες καθαρισμού, Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης /υποστήριξης έργων πληροφορικής, Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων και copyright, Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., Υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, Υπηρεσίες διαχείρισης πρασίνου και συστημάτων άρδευσης, Υπηρεσίες Φύλαξης, Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης οχημάτων, Παροχή υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων ή/και Έργων Κρατικών Ενισχύσεων, Εμπόριο απολυμαντικών και ιατρικών αναλώσιμων, Εμπόριο υλικών καθαρισμού και απορρυπαντικών και ειδών οικιακής χρήσης, Προώθηση καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού/ πελατών, Λειτουργία κυλικείων και συναφών χώρων εστίασης, Υπηρεσίες νεκροταφείων, Υπηρεσίες σάρωσης και ψηφιοποίησης εγγράφων και αρχείων, Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση έργων τηλεμετρίας.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-23
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-08-28
Ημ/νία Λήξης 2024-07-22
Πιστοποιητικό 0015/ΟΑ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί