Εταιρεία MACHINOR AE
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτη, Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παραμετροποίηση, Προγραμματισμός Λογισμικού Εφαρμογών, Εκτέλεση, Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών, Αυτοματισμών, Ηλεκτρονικών, Πληροφορικής, Εποπτικού Ελέγχου, Επικοινωνιών και Πυρανίχνευσης Έργων και Συστημάτων Βιομηχανίας, Υποδομών, Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Εμπορία Υλικών Βιομηχανικών Προϊόντων Ισχύος, Αυτοματισμών, Οργάνων Μέτρησης, Ελέγχου Κίνησης, Κτιριακών Αυτοματισμών και Πυρανίχνευσης.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-07-07
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-07-06
Πιστοποιητικό 0233/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί